برداشتن خال ، میخچه و ضایعات پوستی با RF

برداشتن خال با آراف جراحی