کویتیشن

مکانیسم ایجاد لاغری با اولتراسوند (cavitation )

در واقع با استفاده از یک پروب که تنها در سطح پوست به چرخش در می آید این روش باعث شکسته شدن چربیها به صورت تدریجی درطی جلسات متعدد می شود .
امواج طولی فراصوتی روی بافت اثر می گذارد وباعث شکستن سلول وپاره کردن جدار سلول می شود وانرژی گرمایٔی تولید می شود که همچنین باعث خروج آب از سلول می شود وسلول جمع وچروکیده می گردد .در اثر لرزشی که توسط پروب ایجاد می شود سلولها فشرده ومتراکم می شوند واین پدیده باعث لاغری در ظاهر می شود .